Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ochrona danych osobowych OLD

Szanowny Kontrahencie, 

ze względu na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych, ale też dlatego, że szanujemy Ciebie jako naszego klienta, a Twoja prywatność jest dla nas ważna, chcemy przekazać Ci informację o tym, w jaki sposób Invest BH Sp.z o.o. , będąca operatorem serwisu internetowego Naj-sklep.pl  , przetwarza Twoje dane osobowe, oraz jakie uprawnienia w związku z tym Tobie przysługują.

1. Kiedy używamy pojęcia „Kontrahent” mamy na myśli podmiot, z którym Invest BH Sp.z o.o.  zawarła umowę na świadczenie usług na podstawie Regulaminu współpracy z Serwisem Naj-sklep.pl. Administrator, czyli podmiot decydujący o przetwarzaniu danych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Invest BH Sp.z o.o. (dalej „Naj-sklep.pl”) z siedzibą we Wrocławiu , przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25 , 50-078 Wrocław .

2.  Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Naj-sklep.pl, możesz skontaktować się :

Tel stacj.: +48 71 712 13 82 
kontakt e-mail : info@naj-sklep.pl 

Polityka prywatności

I. Podstawowe postanowienia

1.Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie, podczas zakładania Twojego konta, a także później, w związku z korzystaniem przez Ciebie z  Naj-sklep.pl. Jeżeli reprezentujesz Kontrahenta Serwisu Naj-sklep.pl (na przykład będącego Twoim pracodawcą), albo działasz w jego imieniu, Twoje dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie albo od tego Kontrahenta – w związku z funkcjonowaniem jego konta w Serwisie Naj-sklep.pl. Dodatkowo, za Twoją zgodą lub gdy jest to uzasadnione interesem Naj-sklep.pl , informacje o Tobie mogą być uzupełnione informacjami przekazanymi nam przez naszych partnerów biznesowych. 

2.Cel przetwarzania Twoich danych osobowych Twoje dane osobowe Naj-sklep.pl przetwarza w następujących celach:

a) umożliwienia pełnego korzystania z Serwisu Naj-sklep.pl, w tym generowania ruchu na strony internetowe Kontrahentów;
b) zakładania i zarządzania (obsługi) Twoim kontem (lub kontem podmiotu, który reprezentujesz na stronach Naj-sklep.pl );
c) zapewnienia obsługi Twojego konta (lub konta podmiotu, który reprezentujesz na stronei Naj-sklep.pl Ceneo) i transakcji dokonywanych w związku z tym kontem;
d) obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych;
e) dokonywania rozliczeń; 
f) umożliwienia Ci udziału w promocjach i konkursach organizowanych przez Naj-sklep.pl; 
g) analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Naj-sklep.pl; 
h) prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych; 
i) w celach marketingowych;
j) archiwalnych; 
k) zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

Naj-sklep.pl  może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych, w tym na podstawie art. 86 § 1 w zw. 70 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 74 ustawy o rachunkowości. 

III. Cele przetwarzania danych osobowych

• umożliwienia Ci udziału w promocjach organizowanych przez Invest BH Sp.z o.o.   
• prowadzenie analiz i badań sposobu korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Naj-sklep.pl w celu polepszenia jakości tych usług i celności przekazywanych Ci informacji, 
• chęć przedstawienia Ci informacji o charakterze marketingowym, które mogą Cię zainteresować, 
• umożliwienie wykorzystania danych do prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, których Naj-sklep.pl może być stroną; ,
• przechowanie Twoich danych dla celów archiwalnych; 
• umożliwienie Naj-sklep.pl rozliczenia się z wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,

 Na podstawie Twojej zgody, naj-sklep.plprzetwarza Twoje dane osobowe w celu: 
• zapisywania danych w plikach cookies; 
• gromadzenia danych ze stron www; 
• organizacji konkursów. 

Jeśli udzielisz Naj-sklep.pl zgody na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie w taki sposób, jak jej udzieliłeś. 
Obowiązek lub brak obowiązku podania danych osobowych Podanie przez Ciebie danych osobowych (w zakresie danych oznaczonych gwiazdką w formularzu zgłoszeniowym) jest wymogiem ustanowionym przez Naj-sklep.pl jako warunek zawarcia umowy z Kontrahentem.

Dodatkowo, Naj-sklep.pl  wymaga od Kontrahentów odpisu z rejestru, w którym zarejestrowali swoją działalność, zaświadczenia o nadaniu numerów REGON i NIP, rejestracji dla celów VAT, dokumentów potwierdzających uzyskanie koncesji lub zezwolenia. Jeśli nie podasz danych osobowych, które Naj-sklep.pl wskazała jako niezbędne, umowa z Kontrahentem nie zostanie zawarta, a w konsekwencji Kontrahent nie będzie mógł korzystać ze strony Naj-sklep.pl .

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

IV. Prawa subskrybenta związane z przetwarzaniem

Zapewniamy, że możesz korzystać z wszystkich swoich praw wynikających z obowiązującego prawa. Możesz żądać od Naj-sklep.pl między innymi dostępu, sprostowania lub nawet usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Masz także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych
: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Naj-sklep.pl 
; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych
; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem
; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych
: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Ceneo.pl sprawdzić prawidłowość Twoich danych
; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte
; Twoje dane nie są już potrzebne Naj-sklep.pl, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń
; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Naj-sklep.pl są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Naj-sklep.pl  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( … ). 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, Odbiorcy danych Naj-sklep.pl l może udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom, które wspierają Naj-sklep.pl w świadczeniu Ci usług. 
Czasami będziemy także zmuszeni przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, np. walczącym z oszustwami i nadużyciami.

IV. Czas przechowywania danych 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Kontrahentem, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie jednak przez 3 lat i 6 miesięcy od dnia zakończenia wykonywania umowy. 

Ponadto, Naj-sklep.pl przechowuje Twoje dane dla celów: 

• zakładania i zarządzanie (obsługa) Twoim kontem (lub kontem podmiotu, który reprezentujesz w na stronach Naj-sklep.pl ) – przez okres 3 lat i 6 miesięcy po rozwiązaniu z nami umowy;
• podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe; 
• marketingowych przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż do wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu lub cofnięcia zgody; 
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy lub zaistnienia określonego zdarzenia; 
• statystycznych i analitycznych przez okres 3 miesięcy od przeprowadzenia badania statystycznego lub analizy; 
• archiwalnych przez okres 10 lat od dnia rozwiązania umowy; 
 prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych przez okres trwania takich postępowań; • rozliczalności przez okres, w którym Naj-sklep.pl  zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w umożliwieniu kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby , które mają : 

a) zaangażowani w dostarczanie towarów / usług / dokonywanie płatności na podstawie umowy
- partnerzy obsługujący systemy płatności w celu zabezpieczenia płatności, w szczególności w związku z płatnością GOPAY s.r.o., Company ID: 26046768;
- partnerzy transportowi, w szczególności DPD POLSKA SP. Z. O O  NIP: 5260204110 ; DHL PARCEL POLSKA SP. Z. O O , NIP: 9512417713 

b) zajmujący się dzałaniem  e-sklepu i innych usług związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego)
- Firma zajmująca się służbami internetowymi WEDOS Internet, a.s., Company ID 28115708; Kamody s.r.o., Company ID 27467392;

c) zajmujący się usługami marketingowych
- Google Ireland Limited (numer rejestracji: 368047), zlokalizowany w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; Polityka prywatności tej firmy jest dostępna tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads;
- Facebook Ireland Limited, z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, D02 X525, Irlandia; warunki prywatności tej firmy są dostępne tutaj: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

2. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej.

VI. Polityka prywatności

1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia magazynów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.

3. Administrator oświadcza, że dane osobowe są dostępne wyłącznie dla osób przez niego upoważnionych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wysyłając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.

2. Zgadzasz się z tymi warunkami, zaznaczając zgodę za pomocą formularza online. Potwierdzając Twoją zgodę, potwierdzasz, że znasz politykę prywatności i akceptujesz ją w całości.

3. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja polityki prywatności zostanie opublikowana na Twojej stronie internetowej i wyśle ci nową wersję tych warunków na Twój  adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Warunki te wchodzą w życie 25 maja 2018 roku.

 

 

© 2012 - 2024 Naj-sklep.pl