Regulamin konkursu

1. Zakres konkursu

1.1 Konkurs ogłasza organizator w celu wyłonienia na Facebooku fana, któremu następnie na własny koszt dostarczy opisany w nim produkt (y). 1.2. Niniejsze warunki („zasady konkursu”) określają prawa i obowiązki uczestników konkursu organizowanego przez Invest BH Sp.z o.o. ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/25 50-078 Wrocław Regon: 022349211 KRS: 0000497825 NIP: 8971796388 (zwany dalej „organizatorem”). Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na regulamin konkursu.

2. Warunki ogólne

2.1. Konkurs jest ogłaszany dla obywateli posiadających adres korespondencyjny w Polsce (zwanych dalej „uczestnikiem”). 2.2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na oficjalnym profilu NAJ-SKLEP.PL na Facebooku i ogłoszone zwycięzcom poprzez zaznaczenie ich we wpisie na stronie NAJ-SKLEP.PL na Facebooku. 2.3. Facebook nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu. 2.4. Nagrody opisane w konkursie przekazuje organizator i jego partnerzy. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy konkursu (zwanego dalej „zwycięzcą”) konkursu w drodze losowania i przyznania mu nagrody według własnego uznania. Nagrody dla zwycięzcy nie można odebrać na drodze prawnej.

3. Zasady udziału

3.1. Uczestnikiem konkursu (zwanym dalej „uczestnikiem”) jest każda osoba, która ukończyła 18 lat, która wykona zadanie, opisane na stronie NAJ-SKLEP.PL na Facebooku. 3.2. Wykonane zadanie oznacza udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w artykule ogłaszającym konkurs na stronie NAJ-SKLEP.PL na Facebooku 3.3. Jeśli uczestnik nie wykona zadania zgodnie z instrukcją, nie zostanie włączony do konkursu. 3.4. Po ogłoszeniu wyników konkursu z uczestnikami zaznaczonymi w artykule skontaktujemy się na stronie NAJ-SKLEP.PL na Facebooku i ewentualnie za pośrednictwem sieci społecznościowej FACEBOOK.PL 3.6. Organizator NIE ponosi odpowiedzialności za: (1) poniesione wydatki, straty lub odpowiedzialność uczestników w związku z zawodami; (2) stratę związaną z oczekiwanym zyskiem uczestnika.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia pozostające poza jego kontrolą oraz za wydarzenia, których nie mógł przewidzieć przy zachowanie całkowitej staranności. 4.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora konkursu, członkowie ich rodzin lub osoby bliskie (w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy), ani żaden z partnerów projektu wymienionych w korespondencji związanej z konkursem, w tym pracownicy , członków ich rodzin i bliskich. Żadna z osób wymienionych w niniejszym paragrafie nie jest w żadnym przypadku uprawniona do otrzymania nagrody. 4.3. Niniejsze warunki i wynikające z nich stosunki prawne oraz inne stosunki prawne, które powstają między organizatorem a uczestnikiem w czasie trwania konkursu lub w związku z nim, będą regulowane przez Kodeks Cywilny i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z tych stosunków prawnych mogą być kierowane do sądu Rzeczypospolitej Polskiej w celu rozstrzygnięcia. 4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, przełożenia lub zmiany niniejszego konkursu oraz niniejszych warunków konkursu lub dowolnej jego części bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przerwania lub odwołania konkursu lub zmiany jego regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Zmiana regulaminu konkursu nie uprawnia uczestnika do zwrotu poniesionych kosztów. Warunki konkursu wchodzą w życie 22.10.2020.

© 2012 - 2024 Naj-sklep.pl